Privacy verklaring en cookies Jo’s Sunny Salsa

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Jo’s Sunny Salsa. Jo’s Sunny Salsa zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy- en cookieverklaring wordt omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en hoelang deze bewaard blijven. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Jo’s Sunny Salsa, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met Jo’s Sunny Salsa via jo-sunny-salsa@outlook.com

Artikel 1.  Persoonsgegevens

Jo’s Sunny Salsa verwerkt verschillende persoonsgegevens, die te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Jo’s Sunny Salsa verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)

Jo’s Sunny Salsa verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf actief aan Jo’s Sunny Salsa verstrekt, bijvoorbeeld bij het afnemen van de diensten van Jo’s Sunny Salsa. Jo’s Sunny Salsa verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst welke je met Jo’s Sunny Salsa hebt gesloten of op grond van een wettelijke verplichting.

Artikel 2.  Doeleinden en grondslag

Communicatie

Indien je contact opneemt met Jo’s Sunny Salsa, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt, zoals jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Offerte

Wanneer je een offerte opvraagt bij Jo’s Sunny Salsa worden jouw naam, adresgegevens en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jou een correcte offerte toe te sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Uitoefening dienstverlening

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Jo’s Sunny Salsa, worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Zonder deze gegevens kan de dienstverlening niet plaatsvinden.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie

Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt Jo’s Sunny Salsa jouw naam, factuuradres, e-mailadres en betaalgegevens. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet worden verwerkt.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Jo’s Sunny Salsa, kan Jo’s Sunny Salsa jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen over de dienstverlening van Jo’s Sunny Salsa, verwerkt Jo’s Sunny Salsa jouw naam en leeftijd. Jo’s Sunny Salsa vraagt altijd jouw uitdrukkelijke toestemming om een recensie te mogen plaatsen, met jouw naam en leeftijd. Recensies kunnen op de website of social media van Jo’s Sunny Salsa worden geplaatst uit commercieel belang.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Artikel 3. Leeftijd

Jo’s Sunny Salsa heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Jo’s Sunny Salsa kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat Jo’s Sunny Salsa zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met Jo’s Sunny Salsa. Deze gegevens zullen dan direct verwijderd worden.

Artikel 4. Bewaartermijn

Jo’s Sunny Salsa zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Jo’s Sunny Salsa zal persoonsgegevens langer bewaren indien Jo’s Sunny Salsa dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. Jo’s Sunny Salsa is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie ten minste 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Jo’s Sunny Salsa zal overige persoonsgegevens verwijderen na 2 jaar na het einde van de overeenkomst.

Artikel 5. Persoonsgegevens delen met derden

Jo’s Sunny Salsa zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Jo’s Sunny Salsa zal – indien nodig – een verwerkersovereenkomst worden afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Jo’s Sunny Salsa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jo’s Sunny Salsa verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.

Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • Boekhoudprogramma

 • Websitesoftware

 • Webhosting

 • Webdeveloper

 • Telefoondiensten

 • Betaaldiensten

Artikel 6.  Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou de volgende rechten:

Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij Jo’s Sunny Salsa tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht
Wanneer je persoonsgegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, zal Jo’s Sunny Salsa jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer Jo’s Sunny Salsa persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken.

Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek indienen bij Jo’s Sunny Salsa via jo-sunny-salsa@outlook.com. Een verzoek wordt uiterlijk binnen 30 dagen beoordeeld. Indien Jo’s Sunny Salsa niet aan jouw verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. Jo’s Sunny Salsa is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Artikel 7. Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Jo’s Sunny Salsa mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Jo’s Sunny Salsa neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Artikel 8. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website van Jo’s Sunny Salsa worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Wanneer je de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. Jo’s Sunny Salsa gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Jo’s Sunny Salsa maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen de website bruikbaar te maken en zorgen ervoor dat de website gemakkelijk te bezoeken is. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Gegevens die hiermee worden verzameld zijn geanonimiseerd. Deze cookies weten of je de website al eerder bezocht hebt of niet. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Marketing cookies
Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Social media buttons

Op de website van Jo’s Sunny Salsa zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten, zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Jo’s Sunny Salsa raadt aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Jo’s Sunny Salsa heeft daar geen invloed op.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt via je internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kan je aangeven dat bepaalde cookies niet meer geplaatst mogen worden. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geplaatste cookies:

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie

Soort cookie

bSession

jo-sunny-salsa.nl

1 dag

Registreert welke servercluster de bezoeker bedient en optimaliseert de gebruikerservaring.

Noodzakelijk:

hs

jo-sunny-salsa.nl

sessie

Deze cookie zorgt voor de surfbeveiliging van de gebruiker door cross-site vervalsing te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de gebruiker.

noodzakelijk

ssr-caching

jo-sunny-salsa.nl

1 dag

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt door de website gebruikt om de reactietijd tussen de gebruiker en de website te optimaliseren. De cahce wordt meestal opgeslagen in de browser van de gebruiker.

noodzakelijk

XSRF-TOKEN

jo-sunny-salsa.nl

sessie

Deze cookie zorgt voor de surfbeveiliging van de gebruiker door cross-site vervalsing te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de gebruiker.

noodzakelijk

fedops.logger.sessionld

jo-sunny-salsa.nl

permanent

Registreert statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder.

analytisch

svSession

jo-sunny-salsa.nl

2 jaar

Deze cookie wordt ingeschakeld door wix.com en volgt de gebruiker op alle wix.com websites. De door de cookie verzamelde informatie kan worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor de gebruiker.

marketing

Artikel 9. Beveiliging

Jo’s Sunny Salsa neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jo’s Sunny Salsa.

Artikel 10.  Aansprakelijk

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die Jo’s Sunny Salsa verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Jo’s Sunny Salsa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites of diensten van derden.

Artikel 11. Wijziging privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2021. Jo’s Sunny Salsa behoudt te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan word je hiervan schriftelijk en/of digitaal op te hoogte gebracht.

Artikel 12. Contact

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Jo’s Sunny Salsa.

Per e-mail:

info@jolienzwaan.nl

Per post:

Jo’s Sunny Salsa

Kralinger Esch 134

3063 NB  Rotterdam

Jo’s Sunny Salsa is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83430229.