Algemene voorwaarden Jo’s Sunny Salsa

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Jo’s Sunny Salsa: de eenmanszaak Jo’s Sunny Salsa, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83430229.

1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Jo’s Sunny Salsa opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Jo’s Sunny Salsa opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.5 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot coaching en begeleiding op het gebied van salsa dansen en persoonlijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord, die Jo’s Sunny Salsa voor of ten behoeve van de klant verricht.

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Jo’s Sunny Salsa producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant.

1.7 Partijen: Jo’s Sunny Salsa en de klant samen.

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.

1.9 Website: jo-sunny-salsa.nl.

Artikel 2.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jo’s Sunny Salsa gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten tussen Jo’s Sunny Salsa en haar klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Jo’s Sunny Salsa is van toepassing. Jo’s Sunny Salsa kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de klant pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden.

2.8 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.9 Indien Jo’s Sunny Salsa op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

3.  Aanbiedingen en offertes

3.1 Een uitgebrachte offerte door Jo’s Sunny Salsa is geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de klant het aanbod of de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Jo’s Sunny Salsa aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Jo’s Sunny Salsa het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jo’s Sunny Salsa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Ieder aanbod van Jo’s Sunny Salsa heeft uitsluitend betrekking op de producten en/of diensten, en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. In het aanbod van Jo’s Sunny Salsa is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.6 Jo’s Sunny Salsa kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4.  De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer Jo’s Sunny Salsa een aanmelding van de klant heeft ontvangen betreffende de inschrijving van een Beginnerscursus Salsa & Coaching, een workshop en/of een individueel coaching traject, dan wel indien de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Jo’s Sunny Salsa heeft gedaan inhoudende de aanvaarding van het aanbod van Jo’s Sunny Salsa per e-mail.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van Jo’s Sunny Salsa, komt de overeenkomst pas tot stand indien Jo’s Sunny Salsa uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 In gevallen waarin de klant een opdracht aan Jo’s Sunny Salsa verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra Jo’s Sunny Salsa de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra Jo’s Sunny Salsa met de uitvoering daarvan is begonnen.

Artikel 5.  Aanmelding coaching en workshops

5.1 Aanmelding voor een Beginnerscursus Salsa & Coaching, een workshop en/of een individueel coaching traject vindt plaats door het contactformulier op de website in te vullen of indien de klant zich hiervoor aanmeldt via e-mail. Inschrijving is definitief wanneer de klant van Jo’s Sunny Salsa een schriftelijke bevestiging van de aanmelding ontvangt.

Artikel 6.  Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Jo’s Sunny Salsa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Jo’s Sunny Salsa heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

6.2 De duur van een Beginnerscursus Salsa & Coaching, een workshop en/of een individueel coaching traject wordt tijdens het sluiten van de overeenkomst duidelijk tussen partijen gecommuniceerd.

6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jo’s Sunny Salsa het recht (een deel van de) werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met de klant.

6.4 De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.

6.5 Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Jo’s Sunny Salsa.

6.6 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Jo’s Sunny Salsa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, of niet in gewenste vorm aan Jo’s Sunny Salsa door de klant zijn verstrekt, heeft Jo’s Sunny Salsa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de klant.

6.7 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de diensten worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Jo’s Sunny Salsa op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

6.8 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan Jo’s Sunny Salsa heeft verstrekt.

Artikel 7.  Wijziging overeenkomst 

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Jo’s Sunny Salsa een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Jo’s Sunny Salsa zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.4 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jo’s Sunny Salsa de klant hierover tevoren inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jo’s Sunny Salsa daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8.  Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen die Jo’s Sunny Salsa hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen en verzend-, bezorg- en reiskosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

8.2 Jo’s Sunny Salsa behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

8.3 Indien Jo’s Sunny Salsa een vast tarief met de klant is overeengekomen, is de Jo’s Sunny Salsa niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Jo’s Sunny Salsa, dat in redelijkheid niet van Jo’s Sunny Salsa kan worden gevergd, dat Jo’s Sunny Salsa de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 9.  Betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de klant het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Jo’s Sunny Salsa behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling van de klant te verlangen.

9.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Jo’s Sunny Salsa. Dit schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

9.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.5 Bij niet tijdige betaling behoudt Jo’s Sunny Salsa zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.6 In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Jo’s Sunny Salsa, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien Jo’s Sunny Salsa de vordering ter incasso uit handen geeft is de klant tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

9.7 In afwijking van hetgeen in het zesde lid bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen wordt aangeboden vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

9.8 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-

 • 10% over de volgende € 2.500, –

 • 5% over de volgende € 5.000, –

 • 1% over de volgende € 190.000, –

 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775, –

9.9 De door de klant gedane betalingen zullen door Jo’s Sunny Salsa ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 10. Betalingsonmacht

10.1 Jo’s Sunny Salsa is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

 • In staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

 • (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 • Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 • Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 • Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 11.  Herroepingsrecht

11.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Jo’s Sunny Salsa mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

11.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegeven op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen.

11.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk zou zijn.

11.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.

11.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit binnen 14 dagen schriftelijk aan Jo’s Sunny Salsa kenbaar te maken.

11.6 De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij schriftelijk aan Jo’s Sunny Salsa kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht.

11.7 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Jo’s Sunny Salsa gegeven instructies te worden geretourneerd.

11.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

11.9 Jo’s Sunny Salsa vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product/de dienst, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Jo’s Sunny Salsa.

11.10 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.

Artikel 12. Uitsluiting herroepingsrecht

12.1 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door Jo’s Sunny Salsa, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij/zij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Jo’s Sunny Salsa de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

12.2 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van op maat gemaakte producten en/of diensten, welke duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen.

12.3 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

12.4 De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien sprake is van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 13.  Opzegging en annulering(kosten)

13.1 Ingeval de klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn daarvoor is verstreken, is de klant aan Jo’s Sunny Salsa een vergoeding verschuldigd van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Jo’s Sunny Salsa nader te bepalen schadevergoeding. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Jo’s Sunny Salsa is gerechtigd deze schadevergoeding, naast de betaling van de reeds gemaakte kosten als volgt te berekenen en aan de klant in rekening te brengen:

 • 25% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen één week voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door Jo’s Sunny Salsa;

 • 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door Jo’s Sunny Salsa;

 • 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering na aanvang van de uitvoering door Jo’s Sunny Salsa.

13.2 Indien de klant is overeengekomen in termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door Jo’s Sunny Salsa. De klant is in dat geval verplicht het volledige bedrag per direct te voldoen aan Jo’s Sunny Salsa.
13.3 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Jo’s Sunny Salsa vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

13.4 Jo’s Sunny Salsa is gerechtigd alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de Jo’s Sunny Salsa verschuldigde schadevergoeding.

13.5 Jo’s Sunny Salsa heeft het recht om zonder opgave van reden een Beginnerscursus Salsa & Coaching, workshop, individuele coaching te annuleren of deelname van een klant te weigeren dan wel de door de klant aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Jo’s Sunny Salsa.

Artikel 14.  Verzetten afspraken Beginnerscursus Salsa & Coaching en individuele coaching

14.1 Indien de klant voor een sessie van de Beginnerscursus Salsa & Coaching verhinderd is, kan de klant een samenvatting van de sessie online terugkijken. Jo’s Sunny Salsa zal in dat geval een link delen met de klant, waarmee de klant de samenvatting van de sessie terug kan kijken.
14.2 Indien de klant een sessie van een individuele coaching wil verzetten, dient de klant deze sessie minimaal 24 uur voor de geplande sessie te verzetten. Sessies die worden verzet vóór deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met Jo’s Sunny Salsa.
14.3 Verzet de klant de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande sessie, dan heeft Jo’s Sunny Salsa het recht gemaakte (on)kosten in rekening te brengen of de afspraak te laten vervallen.
14.4 Sessies van individuele coaching mogen maximaal twee keer worden verzet. Indien een sessie twee keer verzet is, is Jo’s Sunny Salsa, bij een derde verzoek, gerechtigd dit te weigeren en de afspraak te laten vervallen, zonder het recht van de klant op enige (schade)vergoeding.
14.5 Jo’s Sunny Salsa behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande afspraken te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 15.  Voorbehoud van eigendom en risico-overgang

15.1 Alle door Jo’s Sunny Salsa geleverde producten blijven eigendom van Jo’s Sunny Salsa tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Jo’s Sunny Salsa uit hoofde van enige met Jo’s Sunny Salsa gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

15.2 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden geleverd aan de klant, gaat over op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant, of een door hem aangewezen derden, zijn gebracht.

Artikel 16.  Opschorting en ontbinding

16.1 Jo’s Sunny Salsa heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Jo’s Sunny Salsa kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
16.2 Jo’s Sunny Salsa is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
16.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jo’s Sunny Salsa op de klant onmiddellijk opeisbaar.
16.5 Jo’s Sunny Salsa behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klanten of derden.

Artikel 17.  Overmacht

17.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Jo’s Sunny Salsa niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Jo’s Sunny Salsa kan worden verlangd, dan is Jo’s Sunny Salsa gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Jo’s Sunny Salsa alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Jo’s Sunny Salsa en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Jo’s Sunny Salsa. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Jo’s Sunny Salsa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jo’s Sunny Salsa niet in staat is de verplichtingen na te komen.

17.3 In geval van overmacht zal Jo’s Sunny Salsa zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.

17.4 Indien de overmacht situatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.5 Als de overmacht situatie zich voordoet op het moment dat Jo’s Sunny Salsa al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert Jo’s Sunny Salsa dit afzonderlijk. De klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

17.6 Jo’s Sunny Salsa is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Artikel 18.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1 Jo’s Sunny Salsa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jo’s Sunny Salsa.

18.2 Indien Jo’s Sunny Salsa aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. Bij opdrachten met een langere looptijd dan twee maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde factuurbedrag.

18.3 Elke aansprakelijkheid van Jo’s Sunny Salsa voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.4 De klant vrijwaart Jo’s Sunny Salsa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Jo’s Sunny Salsa geleverde diensten en producten.

18.5 Jo’s Sunny Salsa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan door:

 • Het niet beschikbaar zijn of het niet functioneren van (hyper)links verstrekt door Jo’s Sunny Salsa;

 • Fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;

 • Storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de (online) workshops, cursus en coaching trajecten;

 • Handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een cursus, coaching traject of workshop. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 • Mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten die tijdens of naar aanleiding van een cursus, coaching traject of workshop is ontstaan;

 • Diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van de klant;

 • Het aanleveren van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt. Lichamelijke en/of psychische klachten dienen voorafgaand aan een cursus, coaching traject of workshop aan Jo’s Sunny Salsa te zijn vermeld;

 • Het niet behalen van beoogde doelstellingen en/of tegenvallen resultaten van de klant.

Artikel 19.  Verjaring

19.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20.  Intellectuele eigendomsrechten

20.1  Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, adviezen, (online) cursussen, tekeningen en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Jo’s Sunny Salsa, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken en/of te exploiteren zonder voorafgaande toestemming van Jo’s Sunny Salsa. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele opdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Jo’s Sunny Salsa aan de klant.

20.3 De inhoud van de website van Jo’s Sunny Salsa, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Jo’s Sunny Salsa en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Jo’s Sunny Salsa.

20.4 Na het einde van de overeenkomst hebben zowel de klant als Jo’s Sunny Salsa geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens, documenten en/of materialen, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.

20.5 De klant vrijwaart Jo’s Sunny Salsa tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

20.6 De klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Jo’s Sunny Salsa en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 21.  Vertrouwelijkheid

21.1 Alle persoonlijke informatie die door de klant aan Jo’s Sunny Salsa wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

21.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als de samenleving behoudt Jo’s Sunny Salsa zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

21.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jo’s Sunny Salsa gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Jo’s Sunny Salsa zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jo’s Sunny Salsa niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 22.  Klachtenprocedure

22.1 Indien de klant een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Jo’s Sunny Salsa.

22.2 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

22.3 Indien komt vast te staan dat een klacht gegrond is, zullen partijen in overleg tot een passende oplossing komen. Dit kan inhouden het opnieuw verrichten van de diensten dan wel het opnieuw leveren van een product of het verzenden van een creditfactuur.

Artikel 23.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op alle aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten tussen Jo’s Sunny Salsa en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
23.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jo’s Sunny Salsa is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in één van de workshops of trainingen? Laat dan een berichtje achter en ik neem contact met je op.